top of page

Drie rapportages ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Drie rapportages ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 mei 2021 drie rapportages ter besluitvorming naar de gemeenteraad toegezonden. Het betreft de cultuurhistorische en landschappelijke analyse, de verkeersstudie en het strategisch programma centra.


De cultuurhistorische en landschappelijke analyse en de daaruit voortkomende kernwaarden en bijbehorende kansen en aanbevelingen zijn een richtinggevend kader voor de ontwikkeling van ruimtelijke projecten op en langs de zogenaamde 'dorpsas' en in de centra van Burgh en Haamstede. De studie start met een uitgebreide cultuurhistorische en landschappelijke analyse, leidend tot een synthese: beide analyses worden in relatie tot elkaar bezien en er wordt in beeld gebracht welke cultuurhistorische en landschappelijke elementen de ruimtelijke structuur van Burgh-Haamstede bepalen. Op basis van de synthese zijn acht kernwaarden gedefinieerd voor Burgh-Haamstede. De kernwaarden worden gevormd door ruimtelijke, cultuurhistorische en/of landschappelijke structuren of elementen die uniek zijn voor Burgh-Haamstede en die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Per kernwaarde worden kansen beschreven en aanbevelingen gedaan ten aanzien van behoud en versterking van deze kernwaarden in de toekomst. Toepassing van deze aanbevelingen sluit (her)ontwikkelingen niet uit, maar zorgen ervoor dat bij ontwikkelingen - zoals woningbouw – een integrale afweging kan worden gemaakt en behoud en de versterking van kwaliteiten van Burgh-Haamstede worden geborgd.


U KUNT DE RAPPORTAGE HIER LEZEN


De verkeersstudie vindt zijn basis in de dorpsvisie Burgh-Haamstede en is eind 2019 al gestart, in afwachting van de vaststelling van de dorpsvisie begin 2020. Het proces rondom de verkeersstudie heeft uiteindelijk meer dan een half jaar stilgelegen, maar is eind 2020 weer voortvarend opgepakt. Naast de verkeerskundige toetsing van de varianten uit de dorpsvisie en de reacties op de verkeerskundige vragen die voortkomen uit de dorpsvisie, kijken we in de verkeersstudie ook naar de integrale verkeerssituatie. Hierbij gaan we in op de verkeerskundige aspecten functie, inrichting en gebruik. Dit rapport kan dan ook worden gezien als een aanvulling op de dorpsvisie. De verkeerskundige adviezen en richtlijnen in het rapport vormen input en afwegingskaders voor de uitwerking van projecten, voor zowel (infrastructurele) projecten die de gemeente zelf uitvoert als voor projecten die ontwikkelaars opstarten. De prioritering van deze aanbevelingen vergt een nadere uitwerking en moet in nauwe samenhang met de andere sleutelprojecten worden bezien.


U KUNT DE RAPPORTAGE HIER LEZEN


In de dorpsvisie wordt gesproken over kwaliteitsverbetering van winkels, horeca en evenementen en over clustering van voorzieningen, zodat er voldoende draagvlak blijft. Dit alles is nodig om een neerwaartse spiraal van verschraling en leegstand te doorbreken. Het opstellen van een strategisch programma is aangeduid als één van de instrumenten die hieraan een bijdrage moet leveren. Op initiatief van de dorpsraad en ondernemersvereniging Burgh-Haamstede hebben wij opdracht verleend aan het Kadaster voor het opstellen van een data-analyse en het organiseren van een omgevingsdialoog voor de centra van Burgh en Haamstede, als onderdeel van het strategisch programma. De rapportage van het Kadaster heeft een verkennend karakter. De ambitie is te komen tot een duidelijke functionele indeling van (de centra van) Burgh en Haamstede. De focus in de voorbereiding van de rapportage lag op het versterken van de identiteit van Burgh en Haamstede met inbreng door verschillende partijen van kansen en mogelijkheden, het werken aan een wenkend perspectief en het stimuleren van samenwerking tussen betrokkenen. Diverse elementen uit de rapportage van het Kadaster worden gebruikt om het procesvoorstel voor het vervolg en het uitvoeringsprogramma op te stellen.


U KUNT DE RAPPORTAGE HIER LEZEN


Vermoedelijk worden de rapportages door de raad in juni 2021 behandeld.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page