top of page

Vaststelling Programmaplan kunst, cultuur en erfgoed Burgh-Haamstede

Vaststelling Programmaplan kunst, cultuur en erfgoed Burgh-Haamstede

Foto: Dorpsvisie Burgh-Haamstede


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2023 kennis genomen van het programmaplan Kunst, Cultuur en Erfgoed Burgh-Haamstede 2023-2025.


U kunt het programmaplan hier downloaden. Daarnaast hebben we ingestemd met de oprichting van het Cultuurplatform Burgh-Haamstede (met een jaarlijks wisselend voorzitterschap) en de heer M. van Vulpen benoemd als voorzitter van het Cultuurplatform Burgh-Haamstede voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024.


PROGRAMMAPLAN KUNST, CULTUUR EN ERFGOED BURGH-HAAMSTEDE


BIJLAGE PROGRAMMAPLAN KUNST, CULTUUR EN ERFGOED BURGH-HAAMSTEDE


Verder hebben we besloten te starten met uitvoering van de volgende projecten:

  • Het uitvoeren van een nadere verkenning van een haalbaarheidsonderzoek voor een Cultuurhuis onder leiding van de voorzitter van het Cultuurplatform Burgh-Haamstede 2023.

  • Het uitvoeren van het (deel)project 'Collectieve Promotie en Marketing'.

  • Het uitvoeren van het (deel)project 'Placemaking en programmering'.

  • Het uitvoeren van het (deel)project 'Kunst- en erfgoedroutes'.

In het uitvoeringsprogramma bij de Dorpsvisie Burgh-Haamstede is een projectfiche opgenomen over de ontwikkeling van kunst en cultuur in Burgh-Haamstede. Doelstelling van dit project is het bevorderen van een structurele onderlinge samenwerking die leidt tot synergie tussen individuele kunstenaars, organisaties en hun initiatieven. Dat willen we bereiken via een onafhankelijk werkende kunst- en cultuurorganisatie die het thema kunst, cultuur en cultuurhistorie structureel vormgeeft. Het accent ligt primair op het verstevigen van de onderlinge samenwerking.

In het voorjaar van 2022 is de projectgroep Kunst, Cultuur en Erfgoed Burgh-Haamstede, op basis van dit projectfiche, aan de hand van een plan van aanpak gestart met het opstellen van een visiedocument met uitvoeringsprogramma voor de periode 2023-2025. Dit onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer M. van Vulpen. Na een uitgebreid participatieproces heeft de projectgroep in januari 2023 het definitieve visiedocument met uitvoeringsprogramma aangeboden aan het college.


Uitgangspunt is dat elke culturele instelling/organisatie verantwoordelijk blijft voor de eigen activiteiten. Het Cultuurplatform Burgh-Haamstede heeft tot doel te fungeren als overlegplatform en tot het opstellen/vaststellen/bijstellen van een meerjarenprogramma en de afstemming/coördinatie van gezamenlijke projecten en activiteiten.

De heer Van Vulpen heeft als voorzitter van de projectgroep Kunst, Cultuur en Erfgoed veel draagvlak ontwikkeld binnen het culturele veld en bovendien een enorme schat aan ervaring bij het uitvoeren van projecten door heel Nederland. Gelet op zijn kennis, ervaring en contacten in Burgh-Haamstede en omgeving is het logisch de heer van Vulpen voor een jaar aan te stellen als voorzitter van het Platform. Hij kan dan het Cultuurplatform operationeel maken en tegelijkertijd ook diverse projecten opstarten.


De nadere verkenning van het Cultuurhuisnetwerk heeft niet alleen betrekking op de wenselijkheid en haalbaarheid van mogelijke locaties, maar vooral ook op het concept van een Cultuurhuisnetwerk en de mogelijke organisatie- en exploitatieopzet. Het resultaat van de nadere verkenning is kaderstelling en opdrachtformulering van een later uit te voeren haalbaarheidsonderzoek. Voordat eventueel een haalbaarheidsonderzoek of verdere planontwikkeling aan de orde is, is het wenselijk nu eerst een nadere verkenning te doen.

20220103 sophie_02.jpg
20220103 sophie_02.jpg
bottom of page