top of page
WG4 Mobiliteit (Pilot Hub en Inprikker Burgh, werkgroep start vanaf maart 2022)

WG4 Mobiliteit (Pilot Hub en Inprikker Burgh, werkgroep start vanaf maart 2022)

Doelstelling


Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een gedragen keuze voor een Werkgroep 4 (Inprikker en Mobiliteitshub)


1.  ‘inprikker’ die in de nabije toekomst verder uitgewerkt moet worden en uiteindelijk moet leiden      tot aanpassing van de verkeersstructuur in het plangebied.


2. Meer gedetailleerd bepalen welke locatie voor de mobiliteitshub geschikt is en welke voorzieningen hier bij gerealiseerd dienen te worden. Ofwel, enerzijds een goed beeld verkrijgen van een ontwerp en het benodigde ruimtebeslag en anderzijds bepalen welke initiatieven/acties benodigd zijn om het voor- en natransport te organiseren.


Resultaat


1. Een gedragen keuze voor een uitvoerbare ‘inprikker’.


2. In eerste instantie een rapportage opleveren met daarin een analyse, streefbeeld en vervolgens een concrete uitwerking voor een nader te bepalen locatie voor een mobiliteitshub.

Werkgroep 4 is in overleg met de Gemeentelijke projectorganisatie samengevoegd met de projectgroep. Dit o.a. omdat het deelnemersaantal voor een werkgroep te gering was.

Vergadering werkgroep

LEDEN WERKGROEP

bottom of page